Leden 2010

info... o elfech

29. ledna 2010 v 14:18 | Petra |  elfové
Elfové byli za poslední staletí téměř ztraceni ve víru času, jsou ještě starší než trpaslíci, kteří je později vytlačili. Je těžké o nich něco zjistit, což dává představivosti autorů velký prostor. Jednotlivé knihy se v charakteristice těchto postav rozcházejí více, než tomu bylo u trpaslíků.. Ale jakýma očima vidí elfy dnešní etymologové a historici. A co tyto bytosti mohly pro člověka kdysi dávno znamenat? Elfové jsou bytosti ještě záhadnější a nedostižitelnější než trpaslíci, téměř nikde není popisován jejich vzhled ani jejich funkce.

Jsou i tací, kteří se domnívají, že elfové byli původně třetí samostatná skupina božstev (vedle Ásů a Vánů). Elfové, žijící v sousedství bohů, jsou nazýváni Elfové světla "Liósálfar". (Slunci se také obrazně říkalo "elfí třpyt".) Jas a třpyt je jejich jediným morfologickým rysem, který je nám znám. Vše naznačuje tomu, že elfové ovládali magii. Kolem roku 1000 n.l. je ve staroangličtině doložen výraz "aelfsiden", který se dá přeložit jako "elfí kouzla" nebo také "čarodějnictví" či "uhranutí".

"Siden" je příbuzné severskému "sejdr", což je jistý druh nečisté magie, kterou ovládali Vánové (a elfům vládne Freyr z rodu Vánů). V archeologických nálezech najdeme křížky, na nichž je vyryto "Contra elphos hec in plumbo scrive" (Proti elfům je toto do olova psáno.) Existují i různá zaříkávadla proti elfí magii. Dalším svědectvím o kouzelné moci elfů je německé jméno mandragory "Alraun", tedy "elfí tajemství", v 10. století se objevuje i výraz "Albruna", kterým Tacitus nazýval germánské věštkyně.
Ať už byli elfové spojeni s bohy jakkoliv, byli lidmi velmi uctívaní.
Elfové prý obývali menhiry a různé jiné kameny, což částečně vysvětluje snadnou záměnu s trpaslíky. Elfové jsou však známí svým smyslem pro čistotu, běda tomu, kdo by chtěl vykonat potřebu poblíž místa, kde oni sídlí.

Snorri Sturluson popisuje tři skupiny elfů. Kromě bílých se zmiňuje ještě o černých a temných elfech. Černí elfové prý žijí v "Svartálfaheimru" (Světě černých elfů) "tam dole na zemi". Bližším prozkoumáním se ukázalo, že jsou tím míněni trpaslíci. Větší záhadou jsou temní elfové. Kam tyto bytosti zařadit? Na tuto otázku existují dvě možné odpovědi. První hypotéza o temných elfech vychází z křesťanského pojetí rozdělení duší po smrti. Dobré duše jdou do nebe, zlé do pekla, a ty ani vysloveně dobré, ale ani úplně špatné míří na nějakou dobu do očistce. Snorri Sturluson mohl tedy své rozdělení elfů okopírovat podle tohoto vzoru. Druhá teorie se zakládá na germánské legendě o neutrálních andělech. Když se Lucifer vzbouřil proti Stvořiteli, někteří andělé ho následovali, jiní se postavili za Boha a ti zbývající, váhaví a nerozhodní, se nepřidali ani na jednu stranu a čekali, jak se situace vyvine. Byli potrestáni spolu se vzbouřenci. Ti, kteří šli s Luciferem, byli uvrženi do pekla a stali se z nich černí démoni, neutrální andělé byli vyhoštěni na zem. Zde zplodili potomstvo, a právě z nich pocházejí víly, trpaslíci a duchové. Vlastně existuje ještě jeden zjednodušený pohled na celou věc. Elfové světla se stali vílami, temní elfové vystupují jako duchové a černí elfové jsou trpaslíky.

Na rozdíl od trpaslíků se elfové těšili úctě lidí, ti věřili v jejich existenci a velkou moc.
Pokud se na ně lidé odvolávali, musely mít tyto bytosti velkou moc, povšimněme si, že zde není zmínka o trpaslících. Ovšem uvědomíme-li si, že elfové žili po boku bohů, není na tom nic divného.
Elfové jsou pro mnoho z nás symbolem dlouhověkosti a velké moudrosti, což vyvěrá zvláště z Tolkienovy představy o těchto bytostech. Ať už byli kdysi kýmkoliv, vypadá to, že měli blízko k bohům a skutečnému vědění. Moudrosti, kterou si ani neumíme představit, protože bychom ji, my lidé, na tomto stupni duševní vyspělosti pravděpodobně nedokázali pochopit. V přírodě se skrývá mnoho tajemství a moudrosti, možná že lidé v dávných časech si toto vědění personifikovali do spousty postav, a to jim ony principy umožňovalo lépe chápat.


Rodičovství elfů
Navzdory svému dlouhému životu mívali elfové jen velmi málo dětí: málokdy více než čtyři, s léty, jak přibývalo těžkostí, se počet snižoval. Ale dokonce i na počátku historie, když ještě chtěli, aby jich přibývalo, byl Fëanor pověstný svými sedmi syny - bylo to něco výjimečného. Těla elfů také stárnou, i když pomalinku (limitem je konec světa), ale především stárnou jejich duše, doléhá na ně tíha let, a tím se mění se i impulsy a rozpoložení těla. Touha po plození dětí brzy pomine, je-li naplňována, a mysl se obrací k jiným věcem. "Dny dětí" zůstávají v paměti jako nejradostnější čas života, ale elfové mají mnoho jiných schopností těla i mysli, které touží uplatnit. Proto také manželé nebydlí nutně vždy pospolu, dokonce ani v dobách míru. Mohou se na čas odloučit a věnovat se každý svým zájmům. Zplození a zejména donošení dítěte je zároveň více stravuje, na duchu i na těle. Má se za to, že fëa dítěte před narozením čerpá mnohé jak od matky, tak od otce - je znát, pokud je v té době nepřítomen. (Je považováno za velmi bolestné, pokud by se manželé měli odloučit, když čekají dítě nebo v jeho časném dětství. Proto se snaží mít děti pouze v dobách míru.)

Většina dětí je zplozena v mládí, v letech těsně po sňatku. (Ale nesmíme si představovat lidské časové relace - bylo by zřejmě vhodnější napsat "v desítiletích až staletích těsně po sňatku". Mezi jednotlivými dětmi bývají dlouhé intervaly, ideálem je věnovat se každému z nich naplno jako jedináčkovi.) Těhotenství trvá zhruba rok, narozeniny se slaví v den zplození, většinou to bývá na jaře.

Děti elfů se naučily mluvit před prvním rokem, zároveň i chodit a tančit. Třetím rokem počínaje je v tělesném vývoji lidské děti předhonily, v době, kdy lidské děti dorostly do plné výšky, vypadaly děti elfů tělesně jako sedmileté (i když obratností a především duševními schopnostmi se svým lidským protějškům samozřejmě vyrovnaly!) Jejich tělesný vývoj byl plně ukončen nejdříve v padesáti, někdy teprve kolem stovky.

Děti jim byly velmi drahé: už od počátku byly zřejmě přijímány jako samostatné osobnosti a ve vztahu rodičů k nim byla silná složka přátelství. Žádný elf by neřekl "mám děti". Řekl by něco jako "Byly mi přidány" "Jsou se mnou" "Jsou v mém domě". Jakékoli autoritářství by bylo zbytečné - rodiny držela pohromadě láska a hluboký pocit příbuznosti na duchu i na těle. Vnímavé elfí děti potřebovaly jen nepatrně výchovy.

Vlastnosti elfů

Elfové jsou bledí s jemnými, esteticky krásnými rysy a vlasy hebkými jako len. Jsou vysocí a hrdě vzpřímení a přestože jsou štíhlí jsou na svou velikost překvapivě silní a obratní. Elfové žijí dlouho, někteří říkají, že jsou nesmrtelní. Také jsou odolnější vůči nemocem víc než lidé. Jejich pohyby jsou půvabné a kontrolované, jejich mysl je rychlá a bystrá s intensitou a hlubokým jasnozřením, které je činí podivným pro jiné rasy. Víc než jednou bojovali Pánové říše mezi sebou nebo proti jiným rasám, ať už ze správného důvodů nebo ze smyšleného. Přesto, že jsou vznešenými lidmi, mohou být Vznešení Elfové chladní a nadutí, rychle se rozčílit a pomalu zapomínat.
Elfové se učí ovládání zbraní od ranného věku a rychle se naučí bojovat mečem a používat luk a kopí. Ti se vznešeným původem se učí jezdit a používat výstroj Stříbrných Helem, úžasných Elfích rytířů, kteří bojují v předvoji Elfí armády.
Všechny Elfí zbraně a zbroje jsou perfektně vyrobené. Meče se často předávají z generace na generaci a mohou být nesmírně starobylým rodinným dědictvím, které vidělo krev tisíce bitev. Jejich vysoké helmy jsou složitě tvarovány a často mají vsazeny drahé kameny, protože Elfové milují drahokamy a používají je jako dekoraci zbraní a zbrojí.

Snatky elfů

Sňatek byl pro elfy přirozený, zůstávali svobodní jen výjimečně (ale protože každá fëa je svobodná, vyskytly se dokonce i v Amanu případy neopětované lásky nebo případy, kdy po někom zatoužil víc než jeden. Ti, kdo milovanou bytost ztratili nebo si ji z nějakého důvodu nemohli vzít, ve velké většině případů zůstávali sami.

Brali se většinou v mládí, to jest někdy mezi padesátým a stým rokem, a to jednou na celý život. Druhý sňatek byl povolen "Výnosem o Finwem a Miríel" pouze v případě, kdy jeden z partnerů zemřel a pevně se rozhodl už nevrátit. Měl lhůtu nejméně deset - valinorských - let (to jest 10x144 slunečních let) na rozmyšlenou. Po druhém sňatku svého partnera už se vrátit nesměl, ani kdyby chtěl sebevíc. V případě, že jeden z partnerů zemřel(i), ale neodmítl(i) se vrátit, byli navráceni tak, aby se mohli znovu vzít (blízko sebe, ale ne v nejbližším příbuzenstvu) - druhý obřad byl de facto obnovením manželství, ne jeho uzavřením; svazek platil stále.

Blízcí příbuzní se nebrali z přirozenosti, bratranec a sestřenice se vzít směli, ale většinou to nedělali (když Maeglin zatoužil po své sestřenici Idril, ještě tím zhoršil své beztak nevalné šance získat její přízeň, neboť to vnímala jako zvrácenost, S).

Brali se z lásky, nebo přinejmenším ze svobodné vůle. Dokonce ani u těch nejzkaženějších nikdy nedocházelo ke zlým činům z vilnosti, například aby někdo násilím odebral ženu jinému. To bylo natolik cizí jejich přirozenosti, že by postižená odmítla tělesný život a odešla do Mandosu. A jakýkoli podvod v těchto záležitostech byl také nemožný, i kdyby na něj snad někdo pomyslel, neboť elfové okamžitě poznali druhému na hlase a na očích, zda má partnera nebo je svobodný.

Stávalo se, že si jeden druhého vyvolil už velmi časně, někdy i v dětství, ale pokud už nebyli dospělí a se sňatkem nespěchali, čekali se zasnoubením na vyjádření rodičů obou stran. Ve vhodný čas bylo zasnoubení oznámeno na shromáždění obou rodin (spojeném s hostinou). Snoubenci si vyměnili stříbrné prstýnky. Nejkratší doba zasnoubení byla jeden rok, často trvalo déle. Během této doby se mohlo zrušit veřejným vrácením prstýnků, které se pak roztavily a neužily znovu ke stejnému účelu. Stávalo se to však jen výjmečně, neboť elfové se málokdy mýlí při volbě partnera: jen zřídkakdy špatně odhadnou někoho vlastního rodu a protože jejich fëa je dominantní nad tělem, nevede je k volbě pouze tělesná žádost

Po uplynutí jednoho roku si snoubenci zvolili dobu sňatku. Konala se opět hostina obou rodin, v jejím závěru snoubenci vystoupili a matka nevěsty s otcem ženicha jim spojili ruce a požehnali jim. Toto požehnání bylo nesmírně závažné a slavnostní, ale nikdo ze smrtelníků je neslyšel. Mezi Eldar se však říká, že matka vzývala jako svědka Vardu a otec Manwëho a dokonce bylo vysloveno jméno Jediného, k čemuž docházelo jen velmi zřídka. Snoubenci si pak vrátili stříbrné prstýnky (které si uložili na památku) a vyměnili si tenké zlaté, které se nosily na ukazováčku pravé ruky. U Noldor bylo navíc zvykem, že matka nevěsty dávala ženichovi drahokam na řetízku či nákrčníku a podobně i otec ženicha nevěstě. Někdy k tomu docházelo už před svatbou (jako např. v případě Aragornově).

Tyto obřady byly vjádřením rodičovské lásky a spojení nejenom snoubenců samotných, ale i jejich rodin, nebyly však "povinné". Za vlastní uzavření manželství se považovalo až tělesné spojení a od té chvíle byl sňatek považován za nerozlučitelný. Ve dnech míru a štěstí by se považovalo za hrubost, kdyby se někdo obřadům vyhnul, ale vždy bylo legální, aby se dva elfové, pokud byli svobodní a oba svolní, vzali bez obřadu a beze svědků (pouze s tím, že si vymění požehnání a vysloví jméno Jediného), a takový sňatek se uznával za nerozlučitelný stejně jako každý jiný. Za zlých časů k nim často docházelo (Beren a Lúthien tedy mohli uzavřít naprosto zákonný sňatek, ale dobrovolně brali ohled na rodiče nevěsty.)

info

29. ledna 2010 v 14:14 | Petra |  fénix
Fénix je posvátný bájný pták Egypťanů. Byl pokládán za ztělesnění slunečního boha. Je to symbol ptáka, který se v určitých časových obdobích (někde se píše, že každých 100 let) sám spálí a do tří dnů znovu povstane ze svého popela. Podle pověstí se zrodil sám ze sebe.V tomto smyslu se také používá jako symbol Krista a nesmrtelnosti. Jinak také symbolizuje vzkříšení, nesmrtelnost a nezničitelného ducha lidstva.
Vyskytuje se v mytologiích mnoha národů. V podrobnostech se jednotlivé země liší, základním atributem je však fakt, že fénix zemře spálením sebe sama a opět se ze svého popela narodí. Nejstarším uváděným fénixem je egyptský pták Bennu, který je zobrazován jako volavka nebo sokol s volavčí hlavou. V antice přilétá starý fénix jednou za 500 let do chrámu v Heliopolis, kde shoří a znovu se narodí jako mladý pták. Číňané svého fénixe nazývají Feng-chuang.
Čínský Fénix (Feng-chuang) nemá s evropským Fénixem nic společného, snad kromě toho, že má také mytologický původ. O ptácích Feng-chuang se objevují zmínky již v textech z konce 2.tisíciletí př. Kr. V jednom komentáři k "Letopisům jara a podzimu" ze 4. století př. Kr. se píše, že mužský Fénix, ženský Jednorožec a magická bytost, totiž zelený drak, červený pták, bílý tygr, želva - "tmavý válečník", jsou znamení, že zemi vládne dobrý král. Feng-chuang je druhé ze čtyř zázračných zvířat a král opeřenců. Je-li zobrazen s drakem, symbolizuje drak císaře a Fénix císařovnu; tento symbol ženského Fénixe je pozdějšího data.
V Héliopoli (egyptsky On), kde tento kult vznikl, byl fénix uctíván jako mytický tvor, který se každých 500 let v hnízdě z myrty, skořice a nardu sám spaluje a z popela se opět sám rodí. Původně byl zobrazován jako rudý a zlatý orel, později jako modrá volavka, nebo jako zlatý sokol s hlavou volavky (posvátná vlolavka Boinu ztělesňující smrt).V čínském umění zpodobován s rozpjatými křídly nad plameny (symbol ohně a jihu).

víly ročních období

29. ledna 2010 v 14:08 | Petra |  víly
Jarní víly
Jsou mejmilejší ze všech víl ročních období. Je trochu podobná letní víle, má zelené nebo modré oči, jemné růžové rty a jemně opálenou pleť. Vlasy jsou blond nebo zrzavé. Jarní víly si oblíbily jemné šperky ze stébel trávy a květin, často se objevuje s věnečkem s květin na hlavě. Jarní víly jsou hravé a veselé. Starají se jak jinak o jarní přírodu, probouzejí rostliny a zvířata ze zimního spánku. Na začátku léta pomáhají letním vílám a zůstávají až do poloviny června. Ze všech víl roč. obd. jsou nejpracovitější jak jinak milují drahé kameny.

Letní víly
Velice milé a bezstarostné, ale jsou i některé povrchní víly. Starají se o letní přírodu. Nakonci léta připravují přírodu na podzim a chystají práci pro podzimní víly. Většinou jsou to blondýnky s opálenou pletí. Mají mandlové oči v jemně pomněnkové, tyrkysové nebo zelené barvy. Nemají rády těžké, dlouhé a složité oblečení a tak chodí v šatech z materiálu ještě jemnějšího než hedvábí nebo nahé. Některé mají křídla některé ne. Jako všechny víly milují drahé kameny a tak jestli jim chcete udělat radost, určitě je potěšíte nějakým kamenem. Ale pozor! dávejte nadpřirozeným bytostem dárky jen s dobrým úmyslem, zlo které chcete způsobit se Vám vrátí a ve větší míře!!!
Zvětšit obrázek Q47f9uhHtNy9FB7m0zCzPOR7SsqL7WRrThv.jpg


Podzimní víly
Podzimní víly jsou velmi moudré spíše vážné. Některé žijí samotářsky. Starají se o podzimní přírodu a hlídají stromy aby schodily všechno listí a aby se všechno uložilo k zimnímu spánku. Mají hnědé nebo tmavě zelené oči. Rudé rty a hnědé nebo černé vlasy. Narozdíl od jarních nebo letních víl nos teplejší a delší oblečení, na začátku podzima však chodí oblíkané podobně. Potěšit je můžete zase kameny i jiným dobrým skutkem.

Zimní víly
Jsou samotářské, trochu arogantní a někdy i chladné. Hlídají zimní klid a starají se o přírodu v zimně. Na konci zimi připravují práci pro jarní víly. Potkat ji osamotě nemusí být příjemný zážitek i když existují vyjímky. Mají též rády kameny. Mají šedé nebo modré oči, červené rty, bledou pleť a bílé nebo hodně světlé vlasy. Chodí v dlouhých, teplých šatech. Na kterých je občas kožešina. Samozřejmně kvůli ní nikoho nezabíjejí, ale zvířata sama jim nabízejí přebytečnou srst. Koncem zimy však mění své teplé šaty za jemné košilky z mrazu.

Některé víly

29. ledna 2010 v 14:01 | Petra |  víly
Nymfy -
Všeobecné označení řeckých víl které rády tancovaly v přírodě a také se pokoušejí navazovat kontakt s lidmi

Alfen -
Norské víly které často kontaktují lidské bytosti. Jsou velmi citlivé a na ty kdo je rozzlobí např. křikem nebo jiným špatným chováním můžou seslat nemoc nebo chorobu.

Divoženka -
Velmi nebezpečné víly žijící v našich lesích. Často k sobě přivábily mladé muže a pak je utancovaly k smrti.
Alven -

Skogsra -
Švédská víla, která působí v přírodě. Bydlí v horských nebo skalních jeskyních a dokáže se prý proměnit ve strom.
Praktické neviditelné víly žijící v Norsku hlavně ve vodách. Jsou aktivní hlavně v noci.

Dryády -
stromové lesní víly, které chrání stromy a les před škodlivými vlivy

Holda -
víla středozemního německa kde odměňuje lidi kteří usilovně pracují a trestá lajdáky. Většinou bydlí u rybníka a nádherně zpívá.

Zubní víla -
Víla která podle pověsti odměňuje děti kterým vypadl mléčný zub. Stačilo dát si vypadlý mléčný zub přes noc pod polštář a zubní víla si zub potají vzala a místo toho tam nechala malý dárek.

Najády -
dcery Poseidonovy, žijící v mořích, starají se o mořské rostliny a živočichy

Citáty o lásce...

29. ledna 2010 v 13:33 | Petra

Láska je jen popel na řasách.

Milujeme ty, co nás odmítají, odmítáme ty, co nás milují.


Pro lásku bych třeba zemřel, pro život jsem se narodil...

Věřím, že fantazie je silnější než vědění, že mýty mají větší moc než historie, že sny jsou mocnější než skutečnost, že smích je jediným lékem na zármutek. A věřím, že láska je silnější než smrt. (R. Fulghum)

Srdce v člověku je staré statisíce let, zatímco rozum nějaký ten tisíc. (H. Ellis)


Odloučení působí na lásku jako vítr na oheň: malý uhasí, velký rozdmýchává. (Sadi)

Srdce dělá zázraky, ale rozum na ně nevěří. (Aischylos)

Ženám láska oči otevírá, mužům zavírá. (E.M.Remarque)

Zamilovaní nemohou posuzovat krásu.

Všichni jsme andělé pouze s jedním s křídlem a létat můžeme jen tehdy, objímáme-li jeden druhého.

Jsme dva. Dva na všechno. Na lásku, na život, na boj a bolest, na hodiny štěstí. Dva na výhry i prohry, dva na život a na smrt.

Kapka lásky je víc než oceán rozumu.

Někteří lidé vstoupí do našeho života a rychle z něj zase odejdou. Někteří v něm nějakou dobu zůstanou a zanechají stopy v našich srdcích. My už pak nikdy nejsme stejní.

Nevím, je-li láska štěstí; v každém případě však je to nejpůvabnější neštěstí, jež nás vůbec může potkat. (Götz)

Člověk nemusí vlastnit to, co miluje. Skromnému člověku stačí vědomí, že to milované žije. (Hovorka)

Milovat a zachovat si při tom všech pět smyslů pohromadě přesahuje schopnosti jedince. (Comte)

Od té chvíle, co miluje, nevidí ani nejmoudřejší žádnou věc tak, jak opravdu vypadá. (Stendhal)

Lépe být smutný s láskou, než veselý bez ní. (Goethe)

Ten, kdo nemiluje, nemá vědět, že je někým milován. (Epiktetos)

A jestli jsi miloval někdy ženu nebo zemi, prožil jsi výjimečné štěstí, a umřeš-li potom, to už není důležité. (Hemingway)

Láska může člověku hodně pomoci, ale o to více mu dokáže i ublížit. Proto žijme tak, aby nám ublížila co nejméně.

Kdo žárlí, ten miluje.

Láska způsobuje bolest. Ale taky bolest léčí. Láska prostě bolest je. Bolest není od lásky nikdy daleko. Láska vám může srdce naplnit, pak zlomit a to zlomené srdce zase vyléčit. A platí, že každá láska vlastně končí nešťastně, dřív nebo později - protože i v případě, kdy třeba láska trvá celý život, tak jeden nutně umře dřív a zanechá toho druhého v zármutku.

Láska je prsten a prsten nemá konce.

Světu jsi možná jen jedinou osobou,ale jediné osobě můžeš být celý svět.

Láska - odpouští všechno, anebo nic.(Honoré de Balzac)

Máme-li někoho rádi, má na nás všechny práva, tedy i právo nás již nemilovat.

Láska na dálku je jako ten nejbáječnější dort, ale bohužel jen dort v obrázkové knížce.

Největším vrahem lásky je flirt,protože rozměňuje každý cit na drobné a kapku po kapce vysušuje srdce...

Pampeliška od milence znamená víc než orchidej od kamarádky. A. Bloch

Láska, to je štěstí, které si dáváme navzájem.

Teprve když jsme nalezli lásku, víme, co jsme v životě postrádali. John Ruskin

Jen proto, že Tě někdo nemiluje tak, jak by jsi Ty chtěl, neznamená, že Tě nemiluje, jak nejvíc umí.

Nabídnout přátelství tomu, kdo chce lásku, je jako dát chudému chléb, když umírá žízní!

Jestli se dožiješ sta let, chci se já dožít sta let bez jednoho dne, abych nemusel nikdy žít bez tebe...

Láska je jako sněhová vločka. Když si myslíš, že ji pevně držíš, roztaje...

Nikdo nemá rád bolest. Láska bolí a přesto po ní toužíme

Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem.

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.

Je rozhodně snazší vzplanout láskou, když člověk nemiluje, než se jí zbavit, když miluje. (Rochefoucauld)

Láska je jako slza. Rodí se v oku a padá k srdci.

Lásku lze v životě udržovat jen pochybnostmi, nikoliv jistotou.

Kdo pospíchá se svatbou, bude mít dost času toho litovat. /dán.přísl./

Zraněnou lásku může vyléčit jen ten, kdo jí způsobil.

Láska je jako prales, do kterého když někdo jednou vstoupí, je okouzlen a nenajde cestu zpět.

Zamilovaní jsou blázni a každý z nás zatouží byt někdy blázen.

Miluj do hloubky a s vášní, může ti být ublíženo, ale je to jediný způsob, jak žít život naplno.

Láska je nádherný dar vidět člověka takového, jaký není. (Hannelore Schrothová)

Neboj sa milovať toho, kto ťa miluje, boj sa milovať toho, čo ťa nemiluje. (AlexKišš)

Milovat znamená jednat tak, aby ten druhý pochopil, že je krásný a jedinečný.

Láska je dokonalá, jen milenci dělají chyby.

Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se života bojí, jsou ze tří čtvrtin mrtví. (Russel)

V lásce je to tak, že jeden ze dvou musí trpět a je to vždy ten, který více miluje.

Milovat znamená radovat se z cizího štěstí.

Smrt není tak tragická jako láska!

I když pro svět budeš nikdo, jednou přijde ten, pro kterého budeš svět.

Přátelství může skončit láskou, ale láska nikdy nemůže skončit přátelstvím.

Láska nespočívá v tom, že se lidé na sebe dívají, ale že hledí společně jedním směrem.

Je zbytečné brát za slovo člověka, který je zamilovaný, opilý nebo kandiduje ve volbách.

Klíčem k dlouhému a šťastnému manželství je uvědomit si, že vlastně neexistuje nic, kvůli čemu stojí za to se hádat. (Jay Lano)

Kdo miloval, ten nezapomněl, kdo zapomněl, ten nemiloval.

Když dva, kteří se milovali, zapomenou na něžnost, zůstane smrti málo, co by jim vzala!

Lásku nepoznáme v okamžiku, kdy nalezneme dokonalého člověka, ale v okamžiku, kdy ho jako takového začneme vidět..

Nevěř tomu, co říká: "Miluji Tě!". Věř tomu, co v slzách říká: "MILUJ MĚ!"

Nauč se dostat to co miluješ nebo se budeš muset naučit milovat to, co dostaneš...

Být nemilován je smůla, ale nemilovat, to je neštěstí. E.Rostand

Láska je sladkým plodem, jenž uzrál z květu zamilovanosti na větévce citu. Pečujte o něj, jinak vám shnije před očima. (martikii)

Bylo-li ve světě skrze nějakého člověka trochu více lásky a dobroty,trochu více světla a pravdy,měl jeho život smysl! (A.Delp)

Něco jiného mají lidé uzavřeno v srdci, něco jiného na jazyku!

Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, dozví se o jejich existenci.(Léon Bloy)

Láska je tak málo nebezpečná, jako - lžíce kyseliny sírové na lačný žaludek.

Jednou si mě postavíš na šachovnici vzpomínek. Nevím, zda budu bílý nebo černý - ty začneš první tah. Všechny pole se vyprázdní, i na mě přijde řada. Zeptám se tě: "Vyhodíš mě?" - já bych velmi rád zůstal.

Never tomu, kdo rika: MILU.JI TE, ale tomu, kdo v slzach rika: MILUJ ME!

Milovat znamena trpet, touzit a predstirat!!! Trpet ze stesti druheho, touzit po tom, kdo nikdy nebude nas a predstirat smich, kdyz srdce krvaci!!

Láska, to jediné, čím můžeš přikrýt své srdce, až bude i hvězdám zima z lidského sobectví...

Nabízet přátelství někomu, kdo chce lásku, je jako podávat chléb někomu, kdo má žízeň.

Jediný pocit, který je na lásce jistý je nejistota.

Láska je nejkrásnější trápení, které tkví v ponížení lidské hrdosti...

Srdce jsou od toho, aby se lámala, názory od toho, aby se měnily.

doporučená stránka s citáty: http://www.anysek15.estranky.cz/stranka/citaty

Draci info... třetí verze

28. ledna 2010 v 19:57 | Petra |  darci
Jako většina bytostí i draci jsou děleni na dobré a zlé. Málokdo mohl proniknout do tajů dračí magie a moudrosti. Nenechte se plést řečmi o tom že draci jsou jako zvířata a nejsou schopni myslet. Ne tak to vážně není, draci jsou inteligentní a velice chytří tvorové, i když existují výjimky a určité druhy které opravdu jsou spíše zvířata.

Draci jsou známí asi hlavně svojí oblibou lesklých a třpytivých šperků, kovů a kamenů. Je také zmínka o tom že své nejoblíbenější kousky draci očarovávali tak, aby kdyby jim je někdo vzal, náhle onemocněl, nalepila se na něj smůla nebo dokonce se proměnil v draka.
Draci měli také hodně nepřátel např. rytíře, mágy a spousty jiných lidí kteří se jich bály. A tak jsou draci přirozeně velmi odolní. Jejich kůže je velice silná, dokáže odrazit každý šíp (kromě elfských šípů) a také absorbovala neuvěřitelné množství magické energie. Nejméně odolnými částmi jsou oči a někdy i křídla.

Draci mezi sebou, jinými živočichy a s lidmi komunikovali pomocí telepatie. Takto se mezi sebou dorozumívali a dokázali i telepaticky poslat obraz určitých míst, věcí nebo něčeho jiného. Také dokázali nazírat určitou scénu nebo rozhovor. Ale čím dál byli mezi sebou komunikující dál, tím bylo spojení slabší, někdy se stalo že se ztratilo úplně.

Jelikož draci museli často odolávat útokům, vynalezli způsob metamorfózy tedy jak měnit své tělo tak aby bylo podobné strukturou a tvarem okolnímu prostředí. Byli v tom tak pokročilí že na sebe někdy dokázali vzít i lidskou podobu. Také ale měli spoustu jiných věcí užitečných pro válečníky a pro mágy, kvůli nímž byli hromadně vybíjeni. Např. nejvíce ceněna byla jejich kůže která byla velice nejen magicky odolná, jejich jazyk a krev (věřily ve schopnost porozumět řeči zvířat), dále pak jejich zuby a drápy. Z nich se vyráběly hlavně šípy a kopí, které byly jedovaté pro elfy. Dračí šupiny na pancéři měli dar odrazit jakýkoliv šíp či oštěp. Draci byli dříve chápáni jako symbol chaosu a často byli spojováni se silou živlů.


Draci info... druhá verze

28. ledna 2010 v 19:39 | Petra |  darci
Draci z latinského draco jsou nejznámější kouzelní tvorové.V dávných dobách znamenalo zabít draka stát se králem.Draci i přesto že umí nahánět hrůzu, dokážou být i dobromyslní.Mnozí lidé mají z draků strach jen kvůli jejich vzhledu.Tento popis je z roku 600 n. l , čtenáři ho brali vcela vážně :
Drak jest největším ze všech plazů i jinými živých tvorů na zemi. Má drobný obličej a uzké nozdry.Nozdrami se nadechuje a z úst vyplazuje jazyk. Jestliže je vyvlečen z jeskyně , vrhá se do vzduchu a letem svým víří obrovské vzduchové vlny.Jest to arci jeho ocas a nikoli zuby, vnichž spočívá jeho síla , a nebezpečný je spíše úderem ocasu než svými čelisti. Jedem uškodit nemůže, smrt však dokáže způsobit i bez jedu, zabije totiž vše ,c o ovine závity svého těla.A dorůstá takové velikosti , že před ním bezpečný není ani slon. Rodí se v Ethiopii a Indii, v samotném srdci celoroční výhně.

Není těžké pochopit, proč drak tak často bývá považován za symbol zkázy, ale i přesto někteří lidé jsou těmito tvory uchváceni jako třeba já : ).Tento popis na draka datuje tisíce let zpět.
Dobrá stránka draků
Draci však nemusí být nepříteli lidí. Zejména v Asii se drak považuje za dobrotivého tvora, přesto občas má sklony k panovačnosti.Nejdůležitější ovšem je , že je symbolem vůdcovství.Asiijský kalendář je rozdělen na dvanáctileté cykly a každý z dvanácti roků tohoto cyklu je připisován vlivu určitého zvířete.Lidé narození v Roce draka jsou považováni za nejlepší vůdčí osobnosti a spojují v sobě silnou vůly s velkorysou povahou (roky draka 1952,1964,1976,1988,2000 )

Co se nachází uvnitř dračí hlavy?
Někteří odborníci tvrdí tvrdí, že v dračí hlavě lze najít kouzelný drahokam zvaný drakonit.Z hlavy draka lze vyříznout drahý kámen , není to však kámen ,jestliže se ho nezmocníme ,dokud je drak na živu .Pokud je drak před jeho vyříznutí zemře, vyprchá s jeho životem i kouzelná moc kamene ale i magická tvrdost.Muži neobyčejné odvahy a neohroženosti vyhledávají jeskyně , v nichž draci přebývají. Pak si vyčíhají okamžik, kdy draci vyjdou ven za potravou ,proběhnou kolem nich a hodí jim byliny které přivolávají spánek.Když drak poté usne , vyříznou jim drahokam z hlavy, za tento čin dostávají vysokou odměnu.Králové tyto drahokamy nosí i přesto že jsou tak tvrdé že eště nikdo nenašel způsob jak je opracovat.Mají čistě přirozenou barvu.Kouzelné učinky měla i dračí krev.


Draci info... jedna verze

28. ledna 2010 v 19:32 | Petra |  darci
Draci mají voštinové kosti, díky nímž jsou lehčí. Také mají dva plicní vaky navíc o objemu 5 kubíků. V nich se při velké aktivitě tvoří vodík, který umožňuje létat. Nejdřív by však v sobě neměli mít nestrávené jídlo, to totiž zhoršuje pohyblivost a zvětší váhu draka.
Draci mají řezáky na trhání masa a stoličky na drcení.
Draci si musí udržet vlastní teritorium, bez něho totiž nemá pravidelnou potravu a nemá možnost se spářit. Při nejdůležitějším boji o získání teritoria zahyne až polovina mladých samců.
Před každým bojem drak spoliká vzácný kámen který mu umožňuje chrlit oheň. Oheň chrlí díky vodíku v plicních vacích a to znamená že při každém vychrlení ztrácí část vodíku a snižuje se jeho pohyblivost. Oheň tvoří pomocí vodíku a metanu, který zapaluje platinou a kyslíkem. Před hrtanem má speciální masivní záklopku, která zabraňuje vstupu vody do plic aby mohl tvořit oheň, zároveň také záklopka chrání hrtan před popálením.
Draci přežily dinosaury i velkou Zemskou zkázou, kdy meteorit o velikosti Mount Everestu narazil na Zemi. Nikdo a nic kromě žraloků, mořských želv, krokodýlů a draků nepřežil. Suchozemští draci ale také zahynuly. Mořští draci přežily díky životu ve vodě. Někteří suchozemští draci se ale pro přežití nastěhovaly do vody, z jejich plicních vaků se staly dýchací měchýře, z ocasu kormidlo a z křídel ploutve. Po nějaké době se mořští draci přesunuli i do mělčin a poté se znovu vydali na souš.

Vampýrská akademie

27. ledna 2010 v 21:10 | Petra
Richelle MEAD- píše 3x rychleji než Stephenie Meyerová
A ani nakladatelství DOMINO to nestíhá překládat a to píše tři knižní série najednou...

Oblíbené knížky+hodnocení

23. ledna 2010 v 20:20 | Petra
1. místo si zasloužila VAMPÍRSKÁ AKADEMIE.
je o....
Morojská princezna Lissa a její nejlepší kamarádka Rose uprchly ve smrtelném strachu z vampýrské akademie, ale po dvou letech byly vypátrány tajemnými strážci a odvlečeny zpět. Znovu se tak ocitají v obrovském nebezpečí, protože na akademii se mohou pohybovat nebezpeční Strigojové.Ti chtějí Lissu zničit, protože jako jediná dcera urozeného morojského rodu je překážkou jejich plánu na ovládnutí světa vampýrů. Naštěstí je tady ale dhampýrka Rose, v jejichž žilách se smísila krev vampýrů a lidí, takže dokáže zlým Strigojům lépe čelit. V tajemném a ponurém světě akademie ale nebude snadné odolat všem nástrahám a zradám: Lissa bude muset opatrněji využívat svých nadpřirozených schopností, aby nepadla do strigojské pasti, a Rose se musí vzdát velké lásky, aby mohla kamarádku ochránit a za žádných okolností ji nezklamat. Jediné, nač se totiž mohou obě spolehnout, je jejich vzájemné pouto, jejich přátelství.

BUDE FILM

DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORUČUJI;  DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI; DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI; DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORUČUJI;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


tak s timhla souhlasim... zaručeně se nebudete nudit :D

A hrozně moc se těším na její druhý díl který výjde v únoru, už šílím že ještě navyšel.
Druhý díl vyčel ve čtvrtek, v pátek jsem ho měla koupenej a v sobotu přečtenej. Nemam slov pro její originalitu faktis u toho se nebudete nudit ani kdybyste chtěly.

Mrazivý polibek
Rose Hathawayová se topí v problémech. Její úžasný učitel Dimitrij jako by ji přehlížel, Mason ji naopak zavaluje milostnými návrhy, které ona nechce přijmout, a navíc na akademii zaútočili smrtonosní Strigojové! Škola je plná strážců, přijíždí dokonce i Rosina matka Janine. Nic z toho však nestačí, a tak se studenti i profesoři vydávají na vánoční prázdniny do Idaha, kde snad budou v bezpečí.
V luxusním horském středisku mají všechno, na co si vzpomenou. Chybí jen to nejdůležitější - jistota, že je Strigojové nenajdou a nezničí. Tři studenti se proto vydávají zpět do akademie, aby se Strigoji svedli konečný a vítězný souboj. Když se to dozví Rose, vyrazí za nimi, aby jim pomohla. Nemá ale nejmenší tušení, že se ocitla v takovém nebezpečí, jaké si do té doby ani neuměla představit. A jediným jejím ochráncem je Christian...

DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORUČUJI;  DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI; DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI; DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORIČUJI;DOPORUČUJI;DOPORUČUJI;
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2. místo si zasloužil Herry Potter
k tomu snad nemusím psát o čem to je?? Nebo snad jo???
VŠECHNY DÍLY SFILMOVÁNY

3.místo obsadio ST= Sága Twightlight= Stmívání(správný název Soumrak)
bez popisu... nelze co dodat to zná každej
1;2;3;4(BUDE) SFILMOVÁNO
ten je asi ze všech čtyř dílů nejlepší


4. Míst Eragon- ktomu neni co dodat I love Dragon
SFILMOVÁN(PRVNÍ DÍL)..................................TOČÍCE STÁLE =( JEŠTĚ FURT TO NENI5. místo dračí zpěv
Hrdinou knihy je třináctiletý Darion, tajemstvím obklopený chlapec se znepokojivě žlutýma očima. Kde žil do chvíle, kdy se objevil na Drumelově farmě? Kdo byli jeho rodiče? A proč si z prvních šesti let svého života nic nepamatuje? Dariona pronásledují podivné sny, navíc zjistí, že rozumí řeči draků. Brzy pochopí, že nechce trávit další roky života jako pasáček koz. Co ho čeká v královském městě Drakohyru a zda se mu podaří stát levianem a létat na drakovi, to se dočtete v knize Zpěv draků.
NESFILMOVÁNO :(
DOPORUČUJI!!!
téhle knížce vděčím za správný směr mé cesty v psaní knížky TM


6. místo má epic- hra ve které jde o život
je o
Vítej v Epicu! Hra může začít... Epic je víc než pouhá počítačová hra. Lidé v ní hrají o své společenské postavení, majetek i budoucnost. A mladý Erik Haraldson se vydává na výpravu, aby to celé změnil. Podaří se mu porazit všemocné Ústředí?
Epic je dechberoucí a napínavý sci-fi thriller, který osloví děti i dospělé. Autor, Conor Kostick, je tvůrcem jedné z prvních fantasy her se skutečnými postavami hráčů (tzv. LARP hry) na světě. Jeho debut Epic získal ocenění v roce 2007 jako jedna ze sedmi nejlepších fantasy knih pro mládež a v roce 2006 ocenění IBBY.
NENATOČENO :(

7. místo má no a pak tam jseo ta ostatní je jich asi padesát já je sem nechci dávat by toho bylo až moc
Ataky se těšim až si přeštu Internát pro upíry a ostatní díly

Otázky a dotazy k čemukoli co se týká magie....

23. ledna 2010 v 17:28 | Petra |  reklamy;pozvánky; spřátelení; DOTAZY A TAK PODOBNĚ
Tak teda tady pište dotazy, připomínky, návrhy a tak podobně. My se vám s Ditaškou pokusíme co nejlépe a v nekradším čase odpovědět.

Velcí draci o brázky

16. ledna 2010 v 19:18 | Petra |  darci

Nej dráčata

16. ledna 2010 v 18:50 | Petra |  darci